15 apr 2013

Verslag themabijeenkomst ‘muziek en islam: gaan ze samen?

Posted By admin

No Comments

Tags: AL-SAIFY BIJEENKOMST fan 2013 ISLAM LEZING MAHMOUD MUZIEK svvp

In het kader van de voorprogrammering rondom FAN 2013 en naar aanleiding van de vele vragen via social media is er een bijeenkomst georganiseerd rondom het thema muziek in de islam op zaterdag 13 april j.l. bij SVVP. Speciaal voor deze bijeenkomst is de heer dr. Mahmoud al Saify uitgenodigd. Hij is docent en onderzoeker Vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisatie is jurisprudentie over en voor islamitische minderheden in het westen. Hierna volgt een samenvatting van de lezing van dr. al Saify en de vragen die tijdens deze bijeenkomst gesteld zijn.

Bij gebrek aan duidelijkheid gaan moslims vandaag de dag op verschillende manieren met muziek om. De eerste groep luistert naar alle soorten muziek en ze beweert dat dit een gunst van God is. De tweede groep doet de radio en de tv uit en doet zijn oren dicht bij het horen van het minst muziekgeluid; hun oordeel is: muziek is de fluit van Satan! De derde groep zit er tussenin; soms neigt hij naar de eerste groep en soms naar de tweede. Deze groep wacht met smart op een duidelijk uitspraak van de islamgeleerden over dit gevoelig onderwerp. Een onderwerp dat te maken heeft met de gevoelens van mensen en hun dagelijks leven, zeker nadat allerlei media met muziek en zang toegang heeft gekregen tot de woonkamers.

IMG_1487Foto: Khalid Safsaf

 Over het thema zang (met of zonder muziekinstrument) is er, in de vroegere tijden maar ook tegenwoordig, veel discussie tussen de islamgeleerden. Over bepaalde zaken waren ze eens en over andere zaken oneens.  Waar ze eens met elkaar over zijn, is dat zang zonder instrumenten met allerlei soorten slechte teksten (roddel, aanzet tot zondes) verboden is. Unaniem hebben geleerden zang toegestaan door een man gezongen, zonder instrumenten en met vrome teksten.

Verder zijn geleerden met elkaar oneens over zang met muziekinstrumenten. Hierbij zijn twee kampen ontstaan: sommigen hebben het absoluut afgewezen en anderen toegestaan. Voordat ingegaan wordt op de argumenten van de twee kampen, wordt hier een belangrijk uitgangspunt benoemd: alle handelingen van de moslim zijn per definitie halal (toegestaan) behalve als dat verboden is door Allah in de koran of de sounnah (de hadiths/gezegdes en de handelingen van de profeet Mohamed vrede zijn met hem). Het verbieden dient met een juiste en ondubbelzinnige vers of hadith en als die er niet zijn, is de handeling van de moslim toegestaan.

De geleerden die  zang met muziekinstrumenten hebben afgekeurd, gebruiken vijf verzen uit de koran en gezegdes van de profeet vzmh. De vijf koranverzen zijn: vers 6 uit hoofdstuk Loqman, vers 64 uit al Israa, vers 35 uit al Anfal, vers 72 uit al Fourqan en vers 61 uit a Nadjm. In deze verzen komen allerlei woorden (al Lahow, moekaa) voor die door deze geleerden geïnterpreteerd zijn als een verbod op zang met instrumenten zoals een fluit. Verder halen deze geleerden gezegdes van de profeet aan en daar geldt ook weer hetzelfde: woorden (qynat, maazief) die geïnterpreteerd zijn als zijnde een verbod op zang met muziekinstrumenten.

Een reactie op bovengenoemde bewijzen kwam uiteraard van het kamp van geleerden die aangeven dat zang met muziekinstrumenten toegestaan is.  Deze reactie betreft voornamelijk de voornoemde vijf verzen. Deze categorie geleerden geven aan dat deze verzen geen ondubbelzinnige bewijs zijn omdat het gaat om het verbieden van zang en spraak dat leidt tot afdwaling en aanzet tot het plegen van zondes. Als illustratie geeft een geleerde als voorbeeld dat je door het lezen van de koran, wat op zich goed is, afgeleid bent van het verrichten van het gebed op tijd.

Bewijzen van deze categorie geleerden zijn voornamelijk in de hadith te vinden. Hierin zijn situaties beschreven dat de profeet heeft geluisterd naar slavinnen die zongen en een slaginstrument gebruikten. De profeet spoorde ook aan om te zingen tijdens feestelijkheden. Verder is er overgeleverd van verschillende metgezellen van de profeet en vrome mensen die hen volgden, dat ze naar zang luisterden en muziekinstrumenten bespeelden zoals het Arabische instrument luit.

Samenvattend kan gesteld worden dat zang, al dan niet met muziekinstrumenten, een thema is waar geleerden verschillend over hebben gerapporteerd vanuit de koran en de hadith. Het gaat er dus om dat de inhoud van de zang vroom is en niet aanzet tot het plegen van zondes. Voor de rest dienen moslims, welke keuze ze ook maken, elkaar te respecteren in de gemaakte keuzes en te beseffen dat er in de islam ruimte is voor blijdschap, recreatie en ruimte voor gepast genot.


Powerpoint presentatie Themabijeenkomst


Bekijk het hele fotoverslag van de bijeenkomst

fotoverslag banner